Wskazania duszpasterskie na Wielki Post 2024

Kalisz, 13 lutego 2024 roku

L.dz 269/2024

 

WSKAZANIA PASTERSKIE

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2024 r.

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły

od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo

musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni,

każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby

jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni

pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę,

wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze

wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość

(por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki

całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Diecezji Kaliskiej przestrzegano

następujących zasad:

I. PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego

życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

a) we wszystkie piątki całego roku,

b) w Środę Popielcową.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie

z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego

w następujące dni:

a) w Środę Popielcową,

b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki

w ciągu dnia.

3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie

im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw

mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki

Piątek.

 

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada

jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności

i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz/administrator może udzielić w pojedynczym przypadku

– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych –

dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:

a) Środy Popielcowej,

b) Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy

w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna

postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Diecezji Kaliskiej mogą

korzystać wierni Diecezji Kaliskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy

inni wierni przebywający na terenie Diecezji Kaliskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim spowiednikom przy sprawowaniu

Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Diecezjalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob.

KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

II. CZAS KOMUNII ŚWIĘTEJ WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia

14 lutego 2024 r. do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tj. do dnia

30 maja 2024 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie

należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Diecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do

Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii Świętej.

III. JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski

o potrzebujących. Jedną z jej form jest jałmużna. Ofiary na jałmużnę składane do puszek

wystawionych w Wielkim Poście, przekazywane będą przez Caritas Diecezji Kaliskiej

potrzebującym.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

 

+Damian Bryl

 

Biskup Kaliski

 

ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii