OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXX OKRESU ZWYKŁEGO (28 X 2018 r.)

1.      Dzieci uczestniczące w październiku w nabożeństwie różańcowym przynoszą we wtorek 30 października książeczki uczestnictwa., które odbierają w Dzień Zaduszny po Mszy św. o godz. 1700.

2.       1 listopada wuroczystość Wszystkich ŚwiętychMsze św. w świątyni tylko o godz. 800 i 1000. Na cmentarzu parafialnym Msza św. o godz.1400. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na cmentarzu parafialnym.

3.        W piątek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny Msze św. w kościele o godz. 800, 1100 wraz z modlitwami stacyjnymi  za Zmarłych i o g. 1700 poprzedzona różańcem  z  wypominkami jednorazowymi zgłoszonymi do modlitwy w kościele. Jest to jednocześnie Pierwszy Piątek miesiąca.  Spowiedź rano tylko przed Mszą św. o godz. 800 a po południu od g. 1600. Msza św. wieczorowa o godz. 1700.

4.        W sobotę 3 listopada przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Adorację rozpoczynamy po Mszy św. o godz. 800 w kaplicy św. Anny a kończymy o godz. 1800 różańcem w intencji nowozgłoszonych wypominek w niedzielę na g. 800 i Mszą św. o g. 1800. Zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o g. 1500. Prosimy, by tak ułożyć sobie ten dzień, by Jezus nie był osamotniony w czasie wystawienia. Trwajmy na adoracji Pana Jezusa według ustalonego porządku modlitwy.

5.        W niedzielę na Mszę św. o g. 1200 zapraszamy do modlitwy w intencji ks. Karola z racji Jego Imienin. O godz. 1630 różaniec wraz z wypominkami nowoprzyjętymi na niedzielę na g.1000 i 1200.  

6.      Pamiętając o słowach św. Hieronima wypowiedziane po śmierci Mamy: Ubolewamy nad tym, że od nas odeszła, ale cieszymy się, żeśmy ją mogli mieć, i dziękujemy Bogu, że nadal jest blisko nasoraz słowach H. Sienkiewicza: Śmierć jest bezsilną wobec kochania, które idzie za grób; może drogą duszę zabrać, ale nie może nam zabronić jej kochaćmożemy za drogich naszemu sercu zmarłych zgłaszać do kancelarii parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne, spełniając także w ten sposób wskazanie św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci. Naszym zwyczajem 1 listopada od godz. 800będą wypominki przyjmowane w kancelarii parafialnej.          

7.      Jest prasa katolicka: wraz z Opiekunem i pozostałe czasopisma oraz książki o tematyce religijnej.           
                                                                                                                                                                Proboszcz

 

 Na Mszę św. w Dzień Zaduszny o godz. 1100 rodziny Zmarłych w czasie od 1 XI 2017 r. do 1 XI 2018 r. przynoszą znicze, które w odpowiednim czasie, kiedy będą czytane nazwiska zmarłych przyniosą do Krzyża ustawionego przy ołtarzu.

 

Odpust za zmarłych

 Wierni, którzy w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny nawiedzą kościół, kaplicę pu­bliczną lub półpubliczną, mogą uzyskać w danym dniu jeden raz odpust zupeł­ny, który można ofiarować za zmarłych. W cza­sie nawiedzenia należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz przystąpić do spowiedzi, Komu­nii św. i odmówić dowolną modlitwę w inten­cji Ojca Świętego (por. Ench. Indulg. 67).

 Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarując go za cierpiących w czyśćcu. ( por. Ench. Indulg. 13).

 

Plan adoracji w parafii Opatówek Chrystusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza w kaplicy Św. Anny

3 listopada 2018 R.

 Godz. 800   Msza św. na rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

 godz.  900          Żywy Różaniec,  Grupa O. Pio, Grupa Charytatywna.

godz. 1000   — wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej, Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

godz. 1100      wierni z Borowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzecznej i Rogatki.

godz. 1200    wierni z Cieni Folwark oraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Rosochatki i Ogrodowej. 

godz. 1300   — wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojnej, Dworcowej, Działkowej, Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego

godz. 1400  wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz
z ulic: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

godz. 1500        Godzina Miłosierdzia

godz. 1600   — wierni z ulic: ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego, Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, Kwiatowej i Parkowej.

godz. 1700      wierni, którzy nie mogli uczestniczyć w adoracji w wyznaczonym czasie.

godz. 1800Mszaśw.na zakończenie Dnia Adoracji Chrystusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie
. 

            Mamy tyle ważnych spraw w swoim życiu zarówno radosnych jak i trudnych o których powinniśmy porozmawiać z Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy więc do Niego i usiądźmy niejako u Jego stóp tak jak to uczyniła Maria, która najlepszą cząstkę obrała i tak jak Ona zasłuchajmy się w naukę Mistrza i serdecznie z Nim porozmawiajmy. Niech Chrystus ukryty pod postacią chleba nie zostanie przez nas opuszczony — trwajmy przy Nim na modlitwie i brońmy swej przyjaźni z Nim, by nic jej ani nie osłabiło, ani nie przerwało. Niech wraz z rodzicami, dziadkami i chrzestnymi nie zabraknie na adoracji Jezusa dzieci i młodzieży naszej parafii!!!